2015

Pro-Tec Fuel Line Cleaner (artnr: 1101) Rena motorer går bättre och billigare


Innehåller speciella rengöringsmedel, som är utvecklade för att ta bort smuts från bränslesystemet och motorns övre delar.Rengöringsmedlet fungerar genom att bilda en länk mellan smutsen och bensinen, sål att smutsen i små mängder löses upp i bensinen och följer med ut genom avgaserna. Det ställe som först skall rengöras är bränslesystemet, särskilt tanken, där det uppstår avlagringar och bottenfällningar av smuts. Det är alltid skadligt med smuts i samband med bränsle, dom binder vatten och kan åstadkomma kemiska reaktioner som skadar bensinens kvalitet.
Avlagringar
på insprutarnas spetsar fördärvar insprutarnas sprutmönster. Det ger startbesvär och ojämn motorgång, genom att insprutarnas doserings- och fördelningsmekanism inte fungerar. Genom att ta bort detta säkras rätt tillförsel och fördelning av bensinen och man undviker de nämnda problemen. Det hindrar också, att den oförbrända bensinen skapar fler avlagringar i motorn. Genom att hålla ventiler och ventilsäten rena säkras kompressionen och därmed en bättre drift och ekonomi. Koksavlagringar i förbränningsrummet förekommer ofta och uppstår när motorn inte förbränner bensinen riktigt. Det kan åstadkomma driftstörningar, slitage och dålig bränsleekonomi. Koksavlagringar kan också åstadkomma motorknackningar eftersom avlagringarna inne i förbränningsrummet blir rödglödgade och antänder bensinen, innan gnisttändning sker. Det gör att förbränningen sker okontrollerat och i otakt. Detta är mycket skadligt för motorn. Om tändstiften demonteras före tillsättningen av Pro-Tec Fuel Line Cleaner kan man ofta se att dom är sotiga. Detta sot verkar så att gnistan försvagas och därmed att bensinen antänds sämre.
Pro-Tec Fuel Line Cleaner avlägsnar sådan avlagring och säkrar därmed rätt tändning och förlänger tändstiftens livstid. Mindre sot bevisar också att förbränningen förbättrats.
Smörjfunktion
Pro-Tec Fuel line Cleaner innehåller ett unikt smörjmedel som smörjer tank, bränslesystem och motorns övre delar. I motorn omvandlas bensinen till gasform innan den antänds, och gaser har nästan inga smörjande egenskaper. Tidigare fick bensinen bly tillsatt vilket gav en smörjande effekt, utöver att det höjde bensinens oktantal. Den övre delen av motorn arbetar idag mer ”torrt” efter att blytillsatsen förbjöds och bensinen fick alkoholrelaterade tillsatser vilka också är uttorkande. Produkten smörjer de övre delarna av motorn, som inte får smörjning av motoroljan. När Pro-Tec Fuel Line Cleaner sprutas in i förbränningsrummet, är smörjmedlet, i motsats till bensin och alkohol, inte fullt förgasat. Därför bildar smörjmedlet en fin film som reducerar friktion och slitage. Vattenbindningsfunktion På grund av luftens fuktighet och temperaturväxlingar bildas kondensvatten i bilens tank som kan angripa bilens bränslesystem. För bilar med direkt bensininsprutning kan vattnet på grund av sin hårdhet spräcka insprutarna, om det kommer i för stora mängder. Därför binder Pro-tec Fuel Line Cleaner upp vattnet till en brännbar emision i bensinen, så att det kan passera ut genom förbränningsrummet utan att skada motorn. Pro-Tec Fuel Line Cleaner tar bara ut vattnet i så små droppar att det inte kan orsaka stopp i filter eller skada insprutarna.
Frostsäkringsfunktion
I frostväder kan det bildas iskristaller i förgasaren eller bränslesystemet som stoppar bensintillförseln. Frostsäkringen uppnås genom att förgasaren hålls ren och att kondensvattnet är utrensat från systemet. Vanlig karburatorsprit fungerar på så vis att den blandar sig med vattenförekomsten i bränslet och pressar ut vattnet från bensinen, alkoholen försäkrar att det inte fryser till is. Detta löser frostproblemen,men kan slita på bränslesystemet. Pro-Tec Fuel Line Cleaner kan ersätta karburatorsprit.
Förbränning
Bättre förbränning betyder bättre utnyttjande av bränslet och mindre förorening. Utöver de förbättringar i förbränningen som uppnås genom de funktioner som vi har gått igenom tidigare, har Pro-Tec fuel Line Cleaner ett speciellt förbränningsmedel. Det förbättrar förbränningen genom att reducera kemiska reaktioner i bränslet, innan det antänds av gnistan från tändstiften. Det säkrar en korrekt förbränning - i rätt ögonblick. Nu utlöses energin, när gnistan antänder bensin-luftblandningen, och inte tidigare! Det ger högre temperatur och tryck i förbränningsrummet och därigenom överförs mer energi till arbetet. När trycket och temperaturen stiger uppnås också bättre förbränning av bensinen, och därigenom reduceras mängden av kolmonoxid och oförbrända rester i avgaserna. Det ger renare avgaser.